عــــاشقتـــــــم

دخترانی به زیبایی گل ســــــــرخ

کل دنیا را هم داشته باشی

کل دنیا را هم که داشته باشی


باز هم دلت می خواهد


بعضی وقت ها


برای یک لحظه هم که شده


همه ی دنیای یه نفر باشی . . .


+ نوشته شده در دوشنبه بیست و هفتم خرداد 1392 ساعت 23:10 توسط فرانک |


دختر نباشید!!!

روسـَريـت رآ בرسـت بـبـَنـב ... لـبآسـهآيـَت پـوشـيـבه بآشـَב ...
آرآيـِش نـَكـن ... حـَتـے اگـہ رآه בآره زيـبآ هـَم نـَبآش ...
בخـتـَرَك پـنـهـآن كـن خـويـش رآ ... اينـجآ ايـرآن اسـت ...
בَر בآنـشگـآه هـزآرآن خـوآسـتـگآر בآري ولـے تـَنـهآ خـوآسـتـآر يـكـ شـَبـَنـב ...
בَر خـيآبـآن هـزآرآن رآنـَنـבه شـَخـصـے בآرے ...
امـآ مـَقـصـَב هـَمـہ مـَكآن خـآليـسـت و بـَس ...
كـَمـے كـہ فـكـر كـنـے ... لـَرزه بـَر تـَنـَت ميـنـشيـنـَב ...
בخـتـَرَك ايـن جـآ چـشـم هآ گـرسـنـہ تـَر از مـعـבه هآسـت ...
سيـرآب شـבن چـشـم هآ خيـآلـے بآطل اسـت ...
از בيـב مـَرבم اينـجآ ... اگـَر زشـت بآشـے هـَرزه اے ...
اگـَر زيـبآ بآشـے فـآحـشــہ ...
اگـَر اجـتـمآعـے بـَرخـورב كـنـے ميـگويـَنـב خـَرآب اسـت ...
اگـَر سـَرב بآشـے ميـگويـَنـב قـيـمـَتـَش بآلآسـت ...
בخـتـَرَك ايـن جـآ زَن بـوבَن בل شـيـر مـے خـوآهـَב ...
ايـن جـآ بآيـَב مـَرב بآشـے تـآ بـخـوآهـے زَن بآشـے
...
+ نوشته شده در پنجشنبه دوم خرداد 1392 ساعت 23:7 توسط فرانک |


ماله منی

ماله من نباشـــــــی؟؟؟

هیــــــــــــــــس....

تو ماله منی....

همین....

 

باره اخرت باشه که می خوای زندگیمو ازم بگیری....

 

+ نوشته شده در شنبه نوزدهم اسفند 1391 ساعت 20:9 توسط فرانک |


خاطرات...

    

 

جلوی بعضی ازخاطره هابایدنوشت   

 

آهسته یادآوری شوید....خطرریزش اشـــــــــــــــــــــک!!

 

+ نوشته شده در پنجشنبه دهم اسفند 1391 ساعت 21:32 توسط فرانک |


"...امنیت..."

                           هیچ کجا جز خواب روی

                                شانه هات....

                        امنیت را معنا نمی کند برایم!

                              

                              

                                                           

+ نوشته شده در چهارشنبه دوم اسفند 1391 ساعت 13:49 توسط فرانک |


ولنتاین....

 

                          چرا ساکت نمی شوی؟؟؟

                           صدای نفس هایت...

                           در اغوش او....

                 از این راه دور هم ازارم میدهد ....

                لعنتی...ارامتر نفس نفس بزن...

+ نوشته شده در سه شنبه بیست و چهارم بهمن 1391 ساعت 23:58 توسط فرانک |


بهانــــــه ای بود …

بــــــاران …

بهانــــــه ای بود …

که زیر چتــــــــــر من ،

تا انتهای کــــــــــوچه بیایـــــــی

کـــــــاش

نه کــــــــوچه انتهایی داشت …

وَ

نه بـــــــاران بند می آمــــد…

+ نوشته شده در جمعه ششم بهمن 1391 ساعت 13:37 توسط فرانک |


بغل!!!

مــــرد باید وقتی حال نداری و گرفته ای


یا عصبانی هستی و جیغ میزنی یا نق الكی می زنی .....به جا اینكه بگه چته؟؟!! بگــه: بیــا بغلـــم غر نــزن بابا ...!
+ نوشته شده در شنبه نهم دی 1391 ساعت 12:29 توسط فرانک |


واسه عشق....

آدم است دیــــگر؛

گاهے دلــش مےخواهـــد،


کسے موهایـــش را نــوازش دهــد و آرام زیر گوشــش بگویــد:


دوستــت دارم. . . !
+ نوشته شده در دوشنبه بیستم آذر 1391 ساعت 17:30 توسط فرانک |


بگو نگاهم نکنند...

                  

بـه چـشـمـهـایـت بگــو . . . 

نـگـاهـم نـڪـنـنـد ... 

بـگـو وقـتـے خـیـره ات مـے شـوم 

سرشـاטּ بـه ڪـار خـودشـاטּ بـاشـد . . . ! 

نـه ڪـه فـڪـر ڪـنـے خـجـالـت مـے ڪـشـم هـا . . . 

نـه ! 

حـواسـم نـیـسـت . . .

 عـاشـقـت مـی شـوم . . . 

 
+ نوشته شده در پنجشنبه دوم آذر 1391 ساعت 11:43 توسط فرانک |